top of page

Stadgar för Eurekha

-Ekonomiföreningen i Halmstad

Senast uppdaterad 2022-11-28


 

Kapitel 1: SAMMANSÄTTNING OCH ÄNDAMÅL

 

§1 Sammansättning

Eurekha är en ideell intresseförening som är fackligt, religiöst och partipolitiskt obunden. 

 

§2 Ändamål    

Eurekha har som ändamål att verka i sina främst ekonomstudenternas intresse men även övriga intressenter samt att marknadsföra, profilera och kvalitetssäkra ekonomiutbildningarna vid Högskolan i Halmstad. Denna verksamhet skall bedrivas externt såväl som internt.


 

Kapitel 2: VERKSAMHETSÅR

 

§1 Verksamhetsårets löptid

Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.
 

 

Kapitel 3: MEDLEMSKAP

 

§1 Medlemskap

Medlemskap är öppet för alla studenter vid Högskolan i Halmstad. Medlemskapet erhålls genom registrering i medlemsregistret samt betalning av medlemsavgift. 

 

§2 Medlemskapets löptid    

Medlemskapet löper över ett år från 1 januari till 31 december. 

 

§3 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs på årsmöte. 

 

§4 Uteslutning 

Uteslutning av medlem kan beslutas av styrelsen. Frågan kan endast väckas i sådant fall då medlem avsiktligt skadat, eller hotat att skada, Eurekhas intressen. Beslutet skall fattas med minst två tredjedelars (2/3) majoritet. Den uteslutne medlemmen äger rätt att överklaga styrelsens beslut och påkalla föreningsstämma där beslutet kan hävas. I samband med detta ska den uteslutna medlemmen anses ha samma rättigheter som varje medlem, d.v.s. yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsstämman.

 

Kapitel 4: EUREKHAS ORGANISATION

 

§1 Beslutande organ

Stormöte, årsmöte och extra årsmöte är högsta beslutande organ. Styrelsen är verkställande organ. Övriga organ, d.v.s. utskott och projektgrupper rapporterar till styrelsen. 

 

§2 Styrelsens mandatperiod

Styrelsens mandatperiod är densamma som verksamhetsåret (1 januari till 31 december)

 

§3 Antal styrelsemedlemmar

Styrelsen skall bestå av minst sex (6) ledamöter varav dessa skall en vara ordförande. Styrelsen har rätt att tillsätta tre suppleanter som verkar som stöd för styrelsen.


 

§4 Val av ersättande ledamot.

 

Vid frånfälle av styrelsemedlem åligger det styrelsen att vid behov fylla platsen. 


 

§5 Styrelsens ansvar

 

Styrelsen väljs av och är ansvarig inför föreningsstämman. Styrelsen handhar ledning av föreningens verksamhet och bär ansvar för att föreningens ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt. 


 

§6 Firmatecknare

Eurekhas ordförande och ekonomiansvarig äger rätt att teckna firma var för sig

 

§7 Arbetsfördelning

Styrelsen arbetar i utskott, med en styrelserepresentant som ansvarig för detsamma. Utskotten arbetar självständigt men är skyldiga att redovisa sin verksamhet för styrelsen.

 

§8 Beslutsmässighet 

Styrelsen är beslutsmässig då en majoritet av dess medlemmar är närvarande, önskvärt är att alla ekonomprogram finns representerade i styrelsen. Suppleantens roll är att träda in för en ordinarie ledamot när denne inte närvarar vid styrelsemötet.  

 

§9 Röstfördelning

Varje styrelseledamot har en röst vardera, ordföranden har röstplikt, samt vid lika röstetal. Ordföranden har även utslagsröst förutsatt att det inte gäller en personfråga då omröstning skall skilja avgörandet.

 

§10 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av medlemmar som studerar vid något av Högskolan i Halmstads program tillhörande ekonomsektionen. 


 

Kapitel 5: STORMÖTE, ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE


 

§1 Utlysande av möte

Stormöte och årsmötet skall vara utlyst senast fyra veckor innan det skall hållas. 10 % av de studerande medlemmarna, styrkt med namninsamling har rätt att utlysa stormöte.

 

§2 Propositioner och Motioner

Motioner samt propositioner skall tillsammans med styrelsens motionssvar vara tillgängliga för medlemmarna fem (5) dagar innan stormöte eller årsmöte. Motioner skall vara styrelsen tillhanda 10 dagar innan mötet.

 

§3 Ekonomisk kris            

Vid ekonomisk kris kan extra årsmöte utlysas och det skall vara utlyst senast två veckor innan det skall hållas.

 

§4 Årsmöte

Årsmöte skall hållas i november månad varje år. På årsmötet skall sedvanlig ekonomisk redovisning ske av ekonomiansvarig. Årsmötet skall tillsätta ordförande, vice ordförande, kassör samt sekreterare i den nya styrelsen. Vidare bör två ledamöter tillsättas som ansvarig för vart och ett av föreningens fyra utskott vilka jämte styrelsen har det yttersta ansvaret för denna utskottsverksamhet.


 

§5 Dagordning vid årsmöte 

Dagordningen vid årsmötet skall innehålla följande punkter:

 

 • Preliminärer

 1. öppnande

 2. val av mötesordförande

 3. val av mötessekreterare

 4. årsmötets behöriga utlysande

 5. val av två justerare tillika rösträknare.

 6. fastställande av föregående styrelse

 • Verksamhetsberättelse

 • Ekonomisk Rapport

 • Propositioner och motioner

 • Presentation samt val av nominerade kandidater till styrelsen och övriga förtroendeposter

 • Övriga frågor

 • Mötets avslutande

 

§6 Revisor

Av årsstämman utses en revisor som granskar och kontrollerar föreningens ekonomi. 

 

§7 Stormöte

Stormöte skall hållas i första eller andra veckan i maj varje år. Vid maj stormöte skall ett föregående års resultat redovisas och diskuteras. I samband med detta skall föregående års ansvarsfrihet hanteras.


 

Kapitel 6 STADGEÄNDRINGAR

 

§1    För stadgeändringar krävs beslut på årsmöte.

 

§2    För ändring krävs majoritet.

 

§3    Språkjustering betraktas inte som stadgeändring.
 

Kapitel 7 FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

 

§1 Föreningens upplösande sker då årsmöte eller extra årsmöte så beslutar. För beslut gällande föreningens upplösande krävs kvalificerad ¾ majoritet. Föreningens tillgångar skall, tills dess en ny ekonomförening bildas, vara vilande. 

 

Kapitel 8 Medlemskap i S.E.R.O.


§1 Eurekha skall vara medlem i Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation och ska vid varje möjligt tillfälle ställa upp på konferenser samt resursdagar.

bottom of page